KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: na postawie art.13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BT GROUP Piotr Heliasz, ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice, NIP: 683-199-01-90, biuro@btevents.pl, www.odjazdowekino.pl, Tel: +48 698 018 270
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres udziału i obsługi administracyjnej udziału w evencie, a w przypadku udzielenia zgody marketingowej Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu odwołania zgody.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące partnerami zajęć.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych także do przenoszenia danych;
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

 

 

 

Polityka prywatności usług świadczonych przez
BT GROUP Piotr Heliasz

 

 1. Administratorem danych osobowych jest: BT GROUP Piotr Heliasz, ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice, NIP: 683-199-01-90, biuro@btevents.pl, www.odjazdowekino.pl, Tel: +48 698 018 270
 2. Administrator przykłada wielką wagę do kwestii zachowania prywatności osób korzystających ze świadczonych usług takich jak m.in. eventy dla dzieci i dorosłych.
 3. Administrator dokłada starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne, stosując w tym celu rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające zachowanie poufności.
 4. Administrator ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o osobach korzystających z usług do niezbędnego minimum potrzebnego do zaoferowania wysokiego  poziomu świadczonych usług i spełnienia wymogów ustawowych.
 5. Dane osobowe osób korzystających z usług są dostępne bezpośrednio wyłącznie dla uprawnionych pracowników i osób zajmujących się obsługą. Osoby te są zobowiązane do zachowania przechowywanych danych w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom niepowołanym.
 6. Administrator na stronie www.odjazdowekino.pl wykorzystuje pliki cookies służące do identyfikacji użytkownika do celów statystycznych i optymalizacji strony internetowej. Zarządzanie plikami cookies możliwe jest przez zmianę ustawień przeglądarki. Jeśli użytkownik zdecyduje się pozostać w serwisie bez wyłączenia ciasteczek będzie to oznaczało, że wyraża zgodę na ich pobieranie.
 7. W związku z realizacją usług dane osobowe użytkownika mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom (‚odbiorcom danych’) takim jak firmy świadczące usługi teleinformatyczne – dostawca klienta pocztowego, podmioty świadczące usługi przechowywania danych, podmioty świadczące usługi analizy i przygotowania statystyk dla strony internetowej czy dostawcy programów do email marketingu. Każdy z podmiotów współpracujących z Administratorem daje gwarancję, że stosuje odpowiednie środki zapewniające bezpieczeństwo danych.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Administratora. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi świadczenie usług.
 9. Dane osobowe są przechowywane przez cały okres korzystania z usługi. Po zakończeniu usługi dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.
 10. Prawa Usługobiorców i Użytkowników w zakresie danych osobowych:
 11. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO) – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich przekazania informacji wskazanych w Art.15 ust.1 lit.a-h RODO.
 12. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 13. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności zawartych w Art. 17 ust.1 lit. a-f RODO
 14. Prawo do ograniczenia przetwarzania (Art. 18 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych z Art. 18 ust.1 lit. a-d RODO.
 15. Prawo do przenoszenia danych (Art. 20 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
 16. Prawo do sprzeciwu (Art. 21 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.
 17. Kontakt w sprawie danych jest możliwy za pośrednictwem e-maila: biuro@btevents.pl
 18. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie. Osoby korzystające z usług obowiązuje aktualna polityka prywatności. Użytkownik, który nie zgadza się z obowiązującą Polityką Prywatności powinien zgłosić rezygnację z korzystania z usługi Administratorowi.

 

SKONTAKTUJ SIĘ 

Z NAMI

Jeśli są Painstwo zainteresowani współpracą z Bt Events zapraszamy do wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośredniego kontaktu telefonicznego.

Biuro

Grabska 11, 32-005 Niepołomice
Niepołomicka Strefa Inwestycyjna

Adres E-mail

biuro@btevents.pl
biuro@odjazdowekino.pl

Telefon do nas

+48 698 018 270

Jesteś zainteresowany współpracą?

Wyślij wiadomość 

Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu informacyjno – marketingowym, jeśli Twoje pytanie będzie odnosić się do naszych usług w odpowiedzi możemy przedstawić Ci ofertę. Administratorem danych osobowych jest: BT Group Piotr Heliasz, NIP: 6831990190, ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice, adres email: biuro@btevents.pl. Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane

1 + 3 =