WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIU KINO SAMOCHODOWE

 

 

 1. Informacje ogólne
 2. Niniejsze Warunki określają zasady rezerwacji, organizacji i uczestnictwa w przedsięwzięciach skierowanych do lokalnej społeczności prowadzonych przez BT GROUP Piotr Heliasz, Grabska 11, 32-005 Niepołomice, posiadająca 
  NIP : 683 199 01 90, REGON: 121428974.
 3. Osoby, które zdecydowały się na zakup biletów na imprezy organizowane przez Organizatora, akceptująpostanowienia regulaminu, oraz zobowiązują się go przestrzegać.

 

 1. Definicje
 2. Organizator – Organizatorem kina samochodowego jest BT GROUP Piotr Heliasz, Grabska 11, 32-005 Niepołomice, posiadająca NIP : 683 199 01 90, REGON: 121428974
 3. Seanse – wszelkie projekcje prowadzone przez Organizatora
 4. Uczestnik – osoba zgłaszająca uczestnictwo w wydarzeniu
 5. Warunki – warunki świadczenia usługi przez Organizatora. Warunki obowiązuje uczestników oraz organizatorów w momencie rezerwacji i świadczenia usług.

 

2. Uczestnictwo w wydarzeniu  

 1. Uczestnictwo w wydarzeniach odbywa się̨ na podstawie ważnego biletu wstępu nabytego poprzez platformę zakupową, którą organizator wyznaczył do dystrybucji biletów.
 2. Na terenie imprezy mogą przebywać jedynie osoby z ważnym biletem wstępu lub akredytacją obejmującym wstęp na teren imprezy.
 3. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku właścicielowi biletu przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów.
 4. Organizator ma prawo do zmiany repertuaru, daty oraz miejsca eventu z ważnych przyczyn, tj.: ogłoszenia żałoby narodowej, niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością̨ Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca realizację seansów oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością̨zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu imprezy. W takich okolicznościach, w przypadku zmiany daty, miejsca (z wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości), posiadacz biletu będzie miał prawo do zwrotu biletu przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem kwoty, na jaką bilet opiewa.
 5. Każdy uczestnik pokazu przy wjeździe na teren kina samochodowego (za zgodą) zostanie poddany bezdotykowemu mierzeniu temperatury przeprowadzanego przez obsługę kina. W przypadku stwierdzania u któregoś z uczestników pokazu temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka wraz ze współpasażerami nie będzie mogła uczestniczyć w pokazie i nie zostanie wpuszczona na teren kina.

 3. Polityka odstąpienia i zwrotu 
Na podstawie art. 38 Ustawy o prawach konsumenckich, pkt. 12 nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów.

 4. Dodatkowe zasady uczestnictwa w związku z koronawirusem:

 1. Uczestnictwo w wydarzeniach możliwe jest jedynie w samochodzie osobowym (zabroniony jest wjazd rowerów, motocykli, motorowerów, autobusów, samochodów ciężarowych). W pojeździe mogą̨ przebywać́ maksymalnie 3 dorosłe osoby.
 2. Bilety skanowane będą̨ przez szybę̨
 3. Na terenie wydarzenia samochody będą̨ ustawianie w bezpiecznej odległości od siebie. Należy stosować się do zaleceń obsługi technicznej wydarzenia.
 4. Otwarcie okien na terenie imprezy jest dozwolone. W takim przypadku osoby znajdujące się̨ w samochodzie są̨zobowiązane do zasłonienia ust oraz nosa (przy pomocy odzieży lub jej części, maski lub maseczki).
 5. Opuszczanie samochodu w trakcie trwania imprezy bez ważnego powodu jest zabronione.
 6. Korzystanie z toalety jest dozwolone. Należy zachować́ szczególną ostrożność́ oraz ograniczyć́ kontakt z innymi osobami do minimum.

5.Zasady bezpieczeństwa:

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy, zobligowane są stosować́ się do zasad bezpieczeństwa oraz poleceń wydawanych przez obsługę wydarzenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo:
 • odmówić́ wstępu na teren imprezy posiadaczowi biletu jeśli uzna to za konieczne, a w szczególności w przypadku naruszenia regulaminu, niewłaściwego i/lub niestosownego zachowania podczas imprezy wg. uznania Organizatora lub jego reprezentantów.
 1. Zabronione jest:
 • wnoszenie na teren imprezy niebezpiecznych przedmiotów, które mogą̨ stanowić́ zagrożenie dla innych.
 • wnoszenie na teren imprezy butelek szklanych i butelek plastikowych o pojemności większej niż̇ 500ml
 • wnoszenie napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych jak również̇ wnoszenie opakowań́ szklanych.
 • wchodzenie i przebywanie na imprezie osobom których ubiór narusza dobre obyczaje, jego elementy są niebezpieczne (metalowe okucia obuwia, oraz noszą̨ znamiona akcji reklamowej).
 • zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych lub elektronicznych papierosów.
 1. Organizator, służby porządkowe i inne osoby upoważnione przez Organizatora w razie nieprzestrzeganiu regulaminu mają prawo wyprosić́ uczestnika imprezy lub w najgorszym wypadku wyprowadzić́.
 2. Uczestnicy imprezy zobowiązani są̨ do zajmowania miejsc zgodnie z poleceniem służb parkingowych.
 3. Obowiązuje całkowity zakaz dostawiania miejsc, w przejściach, czy też stania w przejściach, drogach ewakuacyjnych.
 4. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu dla osób nieposiadających aktualnej, na daną imprezę̨, akredytacji wydanej przez organizatora: zaplecze, pomieszczeń́ technicznych i innych pomieszczeń́ przeznaczonych do użytku organizatora i wykonawców.
 5. Obowiązuje całkowity zakaz naruszania i zbliżania się̨ do elementów scenografii odgrodzonej barierkami/płotkami, sprzętu technicznego, aparatury nagłaśniającej oraz oświetleniowej.
 6. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa imprezy wszyscy jej uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do stosowania się̨ do poleceń́ oraz uwag całego personelu pracującego przy obsłudze wydarzenia. Personel i obsługa mają prawo wydawać bieżące zakazy w oparciu o aktualną sytuację organizacyjną.
 7. Bilet wstępu traci ważność́ w momencie opuszczenia obiektu i nie upoważnia do ponownego wejścia na teren obiektu/ imprezy.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nałożenia grzywny na uczestnika imprezy w wysokości nie niższej niż̇2000zł w przypadku:
 • niewykonywania poleceń Organizatora lub służb porządkowych;
 • przebywania w miejscu nie przeznaczonym dla publiczności;
 • posiadania lub wnoszenia napojów alkoholowych.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nałożenia grzywny na uczestnika imprezy w wysokości nie niższej niż̇120stawek dziennych w przypadku:
 • posiadania: broni, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, materiałów wybuchowych lub innych materiałów niebezpiecznych;
 • rzucania przedmiot, mogących stanowić́ zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się̨ impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłócania przebiegu tej imprezy
 • naruszenia nietykalności cielesnej członka służby porządkowej lub służby informacyjnej

 

 1. Nagrywanie oraz fotografowanie imprezy:
  1. W trakcie wydarzeń́ bez zgody organizatora zabronione jest: wykonywanie zdjęć́, rejestrowanie, nagrywanie pokazu lub utrwalanie go jakąkolwiek metodą, bez wiedzy i zgody organizatora.
  2. W przypadku nie zastosowania się̨ do powyższego zakazu, służby porządkowe lub obsługa mogą wyprosić́ osobę̨, która nie stosuje się̨ do powyższego regulaminu, z terenu imprezy.
  3. Do rejestrowania przebiegu wydarzenia, uprawnieni są̨ reporterzy i dziennikarze, którzy otrzymali stosowną i aktualną akredytację prasową od Organizatora. Zasady rejestrowania, wykonywanie zdjęć́, tudzież̇ nagrywania i utrwalania imprezy są ustalane z dziennikarzami i reporterami, bezpośrednio przed wydarzeniem, przez Organizatora.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości rejestracji całości imprezy oraz jej przygotowań́ wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji. W trakcie rejestracji mogą̨ zostać́ nagrani także uczestnicy wydarzenia, oraz ich wizerunek, na co wyrażają̨ zgodę̨ kupując bilet na wydarzenie. Organizatorowi przysługuje pełne prawo wykorzystania zebranych materiałów.

 

 • Odpowiedzialność
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie mienia należącego do Uczestników wydarzenia przez innych Uczestników, jak również za rzeczy zagubione przez Uczestników w czasie trwania eventu
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zniszczenie terenu przez Uczestnika imprezy (np. kapiący olej)
 • Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Uczestnik eventu wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych przez administratora, odbiorców i podmioty przetwarzające dla wyżej wymienionych celów.
 3. Korzystającym z usługi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, do ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
 4. Pozostałe warunki przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności na stronie www.odjazdowekino.pl . Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna na wyrażenie zgody na zasady zawarte w Polityce Prywatności.

 

 1. Reklamacja 
 2. Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji i realizacji zajęć można zgłaszać w formie pisemnej na adresBT GROUP Piotr Heliasz, ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice, albo za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@btevents.pl. O przyjęciu reklamacji i wyniku jej rozpatrzenia Organizator poinformuje Użytkownika w terminie 30 dni od jej otrzymania.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie wydarzenia. Zmiany te dotyczyć mogą rodzaju filmu lub terminu projekcji. Wydarzenie, które się nie odbędzie, zostanie przesunięte na inny termin lub zrealizowany zostanie zwrot poniesionych kosztów.
 5. Wydarzenie zostanie uruchomione po zebraniu się co najmniej 60 samochodów. Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania eventu do 3 dni przed jego rozpoczęciem. Uczestnik zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do zwrócenia Uczestnikowi całej wpłaconej przez zapisującego kwoty pieniędzy do 5 dni roboczych.
 6. Zakup biletu przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: na postawie art.13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BT GROUP Piotr Heliasz, ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice, NIP: 683-199-01-90, biuro@btevents.pl, www.odjazdowekino.pl, Tel: +48 698 018 270
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres udziału i obsługi administracyjnej udziału w evencie, a w przypadku udzielenia zgody marketingowej Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu odwołania zgody.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące partnerami zajęć.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych także do przenoszenia danych;
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

SKONTAKTUJ SIĘ 

Z NAMI

Jeśli są Painstwo zainteresowani współpracą z Bt Events zapraszamy do wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośredniego kontaktu telefonicznego.

Biuro

Grabska 11, 32-005 Niepołomice
Niepołomicka Strefa Inwestycyjna

Adres E-mail

biuro@btevents.pl
biuro@odjazdowekino.pl

Telefon do nas

+48 698 018 270

Jesteś zainteresowany współpracą?

Wyślij wiadomość 

Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu informacyjno – marketingowym, jeśli Twoje pytanie będzie odnosić się do naszych usług w odpowiedzi możemy przedstawić Ci ofertę. Administratorem danych osobowych jest: BT Group Piotr Heliasz, NIP: 6831990190, ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice, adres email: biuro@btevents.pl. Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane

4 + 6 =